Het forum van LuchtvaartInside.nl wordt u aangeboden door (toekomstige) collega’s uit de cabine. Aan het gebruik van LuchtvaartInside.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door LuchtvaartInside.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door LuchtvaartInside.nl schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Met LuchtvaartInside.nl heeft u de mogelijkheid een profiel van uzelf te publiceren, discussies te voeren en met andere gebruikers in contact te komen. LuchtvaartInside.nl bemiddelt niet bij het daadwerkelijk contact leggen maar houdt wel toezicht op een gepast en legaal gebruik van de dienst.

1.2 Om LuchtvaartInside.nl te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. LuchtvaartInside.nl mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij LuchtvaartInside.nl heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4 Met LuchtvaartInside.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden LuchtvaartInside.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse, Belgische of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van profielen onder andermans naam of het zich op andere wijze voor te doen als een ander, of als een beheerder/moderator van LuchtvaartInside.nl.

2.2 Daarnaast is het verboden bij LuchtvaartInside.nl;

  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
  • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • voor commerciële doeleinden in te zetten;
  • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3 Indien LuchtvaartInside.nl constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag LuchtvaartInside.nl zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4 Indien naar het oordeel van LuchtvaartInside.nl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van LuchtvaartInside.nl of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is LuchtvaartInside.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. LuchtvaartInside.nl is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

2.5 LuchtvaartInside.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is LuchtvaartInside.nl gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6 U vrijwaart LuchtvaartInside.nl van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 LuchtvaartInside.nl spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 LuchtvaartInside.nl onderhoudt de website actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3 LuchtvaartInside.nl mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de website aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist LuchtvaartInside.nl zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst LuchtvaartInside.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van LuchtvaartInside.nl (met uitzondering van logo’s van derden, deze blijven eigendom van de respectievelijke bedrijven/instanties). Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van LuchtvaartInside.nl of het bedrijf of instantie in kwestie, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). LuchtvaartInside.nl heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van LuchtvaartInside.nl.

4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan LuchtvaartInside.nl besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4 Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.

4.5 LuchtvaartInside.nl zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via LuchtvaartInside.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of LuchtvaartInside.nl daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal LuchtvaartInside.nl zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

4.6 Indien LuchtvaartInside.nl constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is LuchtvaartInside.nl gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor LuchtvaartInside.nl maar u dient zo nodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van LuchtvaartInside.nl.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Om u LuchtvaartInside.nl gratis aan te kunnen bieden, vertoont LuchtvaartInside.nl op de website advertenties van haar sponsors.

5.2 Het is niet toegestaan de vertoonde advertenties te blokkeren. LuchtvaartInside.nl heeft het recht uw toegang tot de dienst te blokkeren als zij dit detecteert.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert LuchtvaartInside.nl geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.

6.2 LuchtvaartInside.nl is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij LuchtvaartInside.nl meldt.

6.4 In geval van overmacht is LuchtvaartInside.nl nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt voor onbepaalde tijd of tot opzegging of deactivering zoals beschreven in artikel 7.2.

7.2 U kunt op ieder moment de overeenkomst opzeggen tot op het moment dat u een bijdrage plaatst op het forum. Daarna is het niet langer mogelijk de overeenkomst op te zeggen. Wel kan een account gedeactiveerd worden. Hiervoor dient een verzoek ingediend te worden via de website. LuchtvaartInside.nl dient dit verzoek binnen 14 dagen te honoreren.

7.3 LuchtvaartInside.nl kan de overeenkomst op ieder gewenst moment zonder notificatie beëindigen als daar gegronde redenen voor zijn (met behoud van de door u geplaatste bijdragen).

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1 LuchtvaartInside.nl mag deze voorwaarden als ook de (eventuele) prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2 LuchtvaartInside.nl zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met LuchtvaartInside.nl worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

9.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling schriftelijk moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door LuchtvaartInside.nl wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 LuchtvaartInside.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.